2016-04-20 10:08:54

Chính sách giao hàng


1. Phí giao hàng
- Khu v?c n?i thành Tp. H? Chí Minh: mi?n phí giao hàng.
- Các khu v?c, t?nh thành khác:
+ V?n chuy?n theo ???ng b?u ?i?n: phí v?n chuy?n s? tính theo ???ng b?u ?i?n (d?a vào kho?ng cách ??a lư và tr?ng l??ng c?a s?n ph?m). Phí v?n chuy?n s? do khách hàng thanh toán.
+ V?n chuy?n theo xe khách: phí do nhà xe quy ??nh và khách hàng s? tr? phí v?n chuy?n khi nh?n hàng.


2. Th?i gian giao hàng
Sau khi ??t hàng thành công, ??n hàng s? ???c giao ??n quư khách trong kho?ng th?i gian sau ?ây:
- Khu v?c n?i thành TP. HCM: giao hàng trong ṿng 24 gi?.
- Khu v?c xung quanh Tp. HCM: th?i gian giao hàng t? 1 – 3 ngày.
- Các khu v?c, t?nh thành mi?n B?c, mi?n Trung: giao hàng t? 5 ngày tr? lên.

Tr??ng h?p chúng tôi ?ă v?n chuy?n hàng ??n ??a ?i?m giao nh?n nh? th?a thu?n lúc mua hàng, nh?ng v́ m?t lư do nào ?ó khách hàng yêu c?u tr? l?i hàng th́ lúc ?ó khách hàng ph?i ch?u chi phí v?n chuy?n theo quy ??nh c?a công ty.

Tuy nhiên, trong m?t s? tr??ng h?p khách quan chúng tôi có th? giao hàng ch?m tr? t? 1 – 2 ngày do nh?ng ?i?u ki?n b?t kh? kháng nh? th?i ti?t x?u, ?i?u ki?n giao thông không thu?n l?i, máy bay tr? chuy?n, xe h?ng trên ???ng giao hàng.

Trong th?i gian ch? ??i nh?n hàng, khách hàng có b?t c? th?c m?c ǵ v? thông tin v?n chuy?n xin vui ḷng liên h? 0838511951 ?? ???c gi?i ?áp.
 

 Có th? b?n s? quan tâm: