S?p x?p:

C? V? NU

CNG D?NG  :  cc lo?i s?n 
CH?T LI?U  :  lng ng?a thu?c nu 
KI?U  :  ph?ng 90% tops
CN  :  g? s?n mu nu
??U  :  nhm d?p, xi bng