2016-01-04 08:29:18

Ư t??ng trang trí t??ng ??p không "??ng hàng"

??ng ng?i th? hi?n óc sáng t?o và gu th?m m? riêng c?a ḿnh ?? trang trí t??ng theo nh?ng xu h??ng thi?t k? hàng ??u hi?n nay.

 

??ng ng?i th? hi?n óc sáng t?o và gu th?m m? riêng c?a ḿnh ?? trang trí t??ng theo nh?ng xu h??ng thi?t k? hàng ??u hi?n nay.

S?c m?nh c?a grafiti

N?u là ng??i thích s? m?i l? và phong cách hi?n ??i, b?n ??ng ng?n ng?i ch?n phong cách grafiti ?? trang trí t??ng. Các h?a ti?t phóng khoáng và sáng t?o c?a lo?i h́nh ngh? thu?t này s? ?em ??n s? b?t m?t và tính ngh? s? cho không gian s?ng c?a b?n.

 

nhà ??p

nhà ??p
V? graffiti là môn ngh? thu?t táo b?o và phóng khoáng

 

M?o nh? cho nh?ng ng??i mu?n s? h?u nh?ng b?c graffiti phóng khoáng trong pḥng là nên s? d?ng nh?ng màu s?c t??i sáng và h́nh ?nh m?nh m? ?? ??t ???c hi?u qu? ngh? thu?t t?i ?a.

 

nhà ??p
Màu s?c t??i sáng và h́nh ?nh m?nh m? s? mang ??n hi?u qu? ngh? thu?t t?i ?a

 

S? d?ng h?a ti?t t?o h́nh

Cách ??n gi?n ?? có m?t b?c t??ng ??y tính ngh? thu?t và sáng t?o là s? d?ng h?a ti?t. Ch? v?i nh?ng t? gi?y n?n và m?t chút khéo léo là b?n ?ă có nh?ng hoa v?n th?t ??p ?? dán t??ng. C̣n n?u có kh? n?ng h?n n?a, b?n có th? dùng s?n v? lên t??ng ?? trang trí. T?t nh?t b?n ch? nên t?p trung vào m?t m?ng t??ng ?? trang trí ch? không nên dàn tr?i h?a ti?t ra toàn b? c?n pḥng ?? tránh b? r?i m?t.

 

nhà ??p

nhà ??p
B?c t??ng tr? nên b?t m?t và ??m tính ngh? thu?t v?i m?u trang trí theo phong cách Henna

 

M?ng t??ng ??i l?p

S? d?ng màu s?c ??i l?p là m?t xu h??ng l?n trong th? gi?i trang trí. Chúng mang l?i màu s?c và s? s?ng ??ng cho c?n pḥng mà không c?n ph?i t?n công s?c s?n m?i l?i toàn b? c?n pḥng hay ph?i trang trí, sáng t?o nhi?u.

 

nhà ??p
Ch? v?i m?t b?c t??ng v?i màu s?n khác bi?t khi?n c? c?n pḥng c?ng tr? nên khác bi?t

 

?ôi khi b?n mu?n s?n t??ng b?ng nh?ng màu s?c t??i sáng nh?ng l?i e ng?i b?i c?n pḥng s? quá r?c r? n?u s?n c? b?n b?c t??ng? Gi?i pháp cho b?n chính là m?ng t??ng ??i l?p. Nó giúp b?n th? nghi?m nh?ng tông màu sáng và táo b?o h?n cho c?n pḥng ??ng th?i không làm cho không gian b? r?c r? quá.

 

nhà ??p
M?ng t??ng ??i l?p s? giúp b?n th? nghi?m nh?ng tông màu sáng h?n và táo b?o h?n cho c?n pḥng

 

?? t?o ra b?c t??ng ??i l?p, ngoài s? d?ng màu s?n, b?n có th? t?o nh?ng k?t c?u t??ng hoàn toàn khác nhau v?i ph?n c̣n l?i c?a nh?ng ph?n t??ng có k?t c?u ??c bi?t. Ví d? ?i?n h́nh là ?o?n t??ng ?p g? khi?n b?c t??ng ?á ?n t??ng và thu hút h?n h?n.

 

nhà ??p
Không gian sáng t?o nh? vi?c s? d?ng nh?ng k?t c?u và v?t li?u khác nhau

 

Nh?ng b?c t??ng xanh

Th?i gian g?n ?ây, nhi?u ng??i trong chúng ta luôn h??ng t?i không gian s?ng xanh v?i nh?ng b?c t??ng cây xanh t??i mát. ?ây là m?t gi?i pháp tuy?t v?i ?? nâng cao ch?t l??ng cho cu?c s?ng c?a b?n. Nh?ng lo?i cây lư t??ng nh?t cho ư t??ng này là là nh?ng cây leo ch?u h?n t?t, d? bám và ít ph?i t??i n??c.

 

nhà ??p

nhà ??p
Nh?ng b?c t??ng xanh là m?t gi?i pháp tuy?t v?i ?? nâng cao ch?t l??ng cho không gian s?ng nhà b?n

 

Xu h??ng này là m?t gi?i pháp tuy?t v?i cho nh?ng b?c t??ng tr?ng. Nh?ng ph?n trang trí xanh nh? trên t??ng v?a ?em ??n hi?u qu? ngh? thu?t và s? sáng t?o cao ??ng th?i c?ng mang ??n không gian xanh s?ng ??ng cho c?n pḥng.

 

nhà ??p
M?ng t??ng s?ng nh? c?ng có hi?u qu? trang trí r?t cao