2015-12-26 16:03:48

Nh?ng sai l?m th??ng m?c ph?i khi s?n t??ng nhà

Khi s?n nhà, m?t s? ng??i không chú ư nhi?u t?i màu s?c và s? hài ḥa c?a nó v?i không gian xung quanh. Sau ?ây là 10 sai l?m b?n th??ng g?p ph?i khi s?n t???ng nha?.


Khi s?n nhà, m?t s? ng??i không chú ư nhi?u t?i màu s?c và s? hài ḥa c?a nó v?i không gian xung quanh. Sau ?ây là 10 sai l?m b?n th??ng g?p ph?i khi s?n t???ng nha?.

1. S?n nhà không chú ư ??n ánh sáng

Khi có ánh sáng t? nhiên, màu s?n trông th?t nh?t. V́ th?, tr??c khi ch?n màu s?n, ch? nhà nên ki?m tra trên m?u th? ho?c l?y gi?y dán có màu gi?ng h?t ??t trong không gian xung quanh d??i ánh sáng thích h?p. Ngoài ra, b?n c?ng có th? nh? nh?ng ng??i có kinh nghi?m trong l?nh v?c này t? v?n.

nhà ??p 

 

2. S?n nhà ph?i h?p quá nhi?u màu s?c

Không ph?i lúc nào “càng nhi?u càng t?t” c?ng phù h?p, nh?t là khi s?n quá nhi?u màu ? m?t không gian. ?ó chính là lư do làm m?t ?i s? b́nh yên v?n có c?a ngôi nhà. Ch? nhà nên chú ư ??n màu s?n ch? ??o ?? pha tr?n l??ng s?n v?a ??.

 

nhà ??p

3. S?n nhà y h?t v?i b?ng màu

Tác d?ng c?a b?ng màu là giúp khách hàng có th? h́nh dung ngôi nhà sau khi s?n. Trong cùng 1 c?n pḥng, ch? nên s?n 1 t?i 2 màu. Nh?m tránh c?m giác trùng l?p, ch? nhà có th? trang trí các h?a ti?t sao cho phù h?p v?i không gian và s? thích c?a m?i ng??i.

 

nhà ??p 

Trong cùng 1 c?n pḥng, b?n ch? nên s?n 1 ??n 2 màu

 

4. Không gian nhà thi?u s? g?n k?t

M?i c?n pḥng ??u có th? trang trí theo các phong cách khác nhau. Ngôi nhà s? tr? nên h?n lo?n v? ch?t li?u, màu s?c không ?n nh?p v?i nhau khi b?n s?p ??t quá ng?u h?ng. Vi?c dùng các lo?i rèm, v?i hay các món ?? trang trí cùng màu s?c ?n ư s? t?o nên s? b?t m?t và hài ḥa h?n trong ḍng ch?y th? giác.

 

nhà ??p

 

5. S?n nhà làm m?t không gian ngh? ng?i c?a ?ôi m?t

?? t́m l?i s? cân b?ng cho ?ôi m?t, b?n nên b?t các kho?ng tr?ng có màu s?c thu?c gam tr?m dù có thích s? phá cách. B?n hăy k?t h?p nh?ng chi ti?t ??n gi?n, nh?ng kho?ng không r?ng hài ḥa v?i không gian xung quanh.

 nhà ??p
B?n nên b?t các kho?ng tr?ng có màu s?c thu?c gam tr?m dù có thích s? phá cách

 

6. Ch?n màu s?n nhà quá an toàn

V́ s? s? khác bi?t, b?n không dám s?n màu s?c yêu thích? B?n thích c?n b?p màu ??, pḥng khách màu xanh d??ng nh?ng l?i ch?n gam màu tr?m ???c nhi?u ng??i dùng? Khi ch?n m?t gam màu an toàn, b?n tránh ???c nh?ng sai l?m không ?áng có. Tuy nhiên, vô h́nh chung, b?n ?ă l?y ?i s? tho?i mái sau gi? phút làm vi?c m?t m?i, c?ng th?ng.

 nha dep

 

7. S?n nhà dùng n??c sáng màu không ?úng cách

M?t l?p sáng màu t?t có th? giúp s?n lên màu, gi?m ?i ?? m? x?n c?ng nh? ?m m?c ?áng k?. T??ng t? ch?n s?n, b?n nên tham kh?o th?t k? l??ng ch?t l??ng và nh?ng thông s? liên quan tr??c khi quy?t ??nh.

 

nhà ??p

 

8. S?n nhà ch?a chau tru?t t?ng góc c?nh

Khi ch?n gam màu trung tính hay sáng, h?p v?i n??c s?n trong c?n nhà th́ các khe k? c̣n th?a s? không ?nh h??ng quá l?n t?i toàn b? v? ??p không gian. Nh?ng ??ng t? m?t ??a ?i?m nh?t ??nh, b?n s? d? dàng nh́n th?y các v?t b?n c̣n b? sót. Do ?ó, hoàn thi?n c?n nhà c?ng là b??c r?t quan tr?ng.

 nhà ??p

 

9. S?n nhà theo chi?u h??ng quá sáng

Màu s?c sáng ho?c tr?m v?n ???c ?a chu?ng. Nh?ng b?n nên chú ư t?i vi?c ch?n màu, tránh ch?n các gam màu quá sáng. B?i v́, k?t h?p v?i m?t s? lo?i ?èn có th? gây ?nh h??ng ??n th? giác.

 

nhà ??p

10. “C?m xúc” c?a c?n pḥng b? s? thích b?n thân l?n át

S? hoàn h?o ch? có ???c khi b?n th?c s? k?t h?p các màu s?c yêu thích trong m?t c?n pḥng. V́ th?, khi ch?n s?n, b?n nên chú ư ??n toàn b? không gian xung quanh và ki?n trúc ?? có l?a ch?n ?úng ??n nh?t.

 nhà ??p
Bi?t k?t h?p các màu s?c yêu thích trong m?t c?n pḥng s? t?o nên s? hoàn h?o