2015-12-25 15:11:50

??c ?áo v?i c?n h? tông màu vàng chanh

V?i m?t c?n h? nh? ch?c h?n b?n s? ngh? r?ng th?t khó ?? có th? t?o ra m?t không gian tràn ng?p ánh sáng, tho?i mái th? giăn nh? nh?ng c?n h? l?n. 


V?i m?t c?n h? nh? ch?c h?n b?n s? ngh? r?ng th?t khó ?? có th? t?o ra m?t không gian tràn ng?p ánh sáng, tho?i mái th? giăn nh? nh?ng c?n h? l?n. Tuy nhiên, ch? c?n ch? b?ng l?i thi?t k? m?, n?i th?t sáng màu cùng v?i cách bài trí không gian h?p lư s? xóa tan ?i c?m giác ch?t ch?i ??ng th?i khi?n c?n nhà th?t t??i m?i và g?n g?i v?i thiên nhiên.

??u tiên là v? màu s?c, ngoài màu tr?ng ch? ??o ? n?n t??ng, hay các món n?i th?t l?n, có th? s? d?ng màu xanh lá và xanh bi?n cho n?i th?t, decal trang trí ?? c?n h? có v? s?ng ??ng, g?n v?i thiên nhiên và t??i mát h?n.

nhà ??p

Ti?p ??n là v?n ?? l?u tr?. ?ây là m?t v?n ?? khá ?au ??u trong các c?n h? có không gian nh?, tuy nhiên có th? x? lư r?t khéo b?ng m?t h? k? l?n ?p kín m?t b?c t??ng. V?i thi?t k? c?a cánh ph?ng và màu s?n tr?ng, chi?c t? l?n này ?ă ?n ḿnh m?t cách hoàn h?o trong c?n h? nh?.

nhà ??p


Không nh?ng v?y h? t? này c̣n có nhi?m v? gi?u b?t ?i s? c?ng k?nh c?a các ?? n?i th?t khác trong c?n h?. Ví d? nh? chi?c sofa gi??ng c? l?n nh? kê sâu vào bên trong h? t? mà g?n gàng h?n, th?m chí tho?t nh́n ch? gi?ng nh? m?t chi?c sofa ti?p khách b́nh th??ng.

Chi?c bàn làm vi?c c?ng ???c gi?u g?n gàng vào h? t? l?n. Nh? thi?t k? xoay và bánh xe linh ho?t, ch? nhân có th? d? dàng thao tác l?y nó ra s? d?ng khi c?n.

nhà ??p

 


Ngoài các ?? d?ng hi?n ??i, trong c?n h? c̣n có s? góp ph?n c?a nh?ng món ?? c? ???c tái ch? l?i. S? góp m?t c?a b?c t??ng ti vi làm t? nh?ng thanh pallet g? ?ă tr? thành ?i?m nh?n ??p m?t cho c?n h?.  

B?p và bàn ?n ???c b? trí trong góc, c?nh c?a s? thoáng sáng. Nh? các món n?i th?t "?o ni ?óng giày" và h? t? màu tr?ng có chung thi?t k? nh? t? ?? ? pḥng khách mà khu b?p tuy nh? nh?ng v?n r?t ti?n nghi.

nhà ??p

?? ti?t ki?m di?n tích, m?t ?i?u bàn ?n ???c g?n vào t??ng. S? k?t h?p c?a màu tr?ng v?i màu xanh lá khi?n bàn ?n nh? thêm ng?t ngào.  

?? t?ng thêm không gian l?u tr?, ? cu?i hành lang d?n vào nhà t?m và c?a nhà b? trí m?t t? qu?n áo nh? v?i c?a g??ng r?t ti?n. 

nhà ??p

Pḥng t?m không l?n nh?ng th?c s? xinh ??p và th? giăn v?i gam màu xanh c?m - tr?ng cùng cách phân khu h?p lư. Khu v?c b?n r?a ???c ng?n v?i khu v?c t?m b?ng vách kính. Chi?c máy gi?t c?ng ???c tích h?p d??i b?n r?a giúp ch? nhân t?i ?a hóa ???c ti?n ích trong c?n h? nh? c?a ḿnh.  

nhà ??p