2016-01-18 13:17:21

Ch?n C? s?n hay Rulô l?n?

S?n m?i l?i toàn bô? ngôi nhà hay c?n pḥng không ph?i là mô?t vi?c quá khó kh?n ??i v?i nh?ng ng??i ?ă t?ng làm qua công vi?c s?n nhà. Nh?ng n?u b?n là ng??i m?i b?t ??u, C? s?n Thanh B́nh s? h??ng d?n cho b?n.

 

S?n m?i l?i toàn bô? ngôi nhà hay c?n pḥng không ph?i là mô?t vi?c quá khó kh?n ??i v?i nh?ng ng??i ?ă t?ng làm qua công vi?c s?n nhà. Nh?ng n?u b?n là ng??i ch?a t?ng làm qua và b?n ?ang có d? ??nh s?n l?i c?n nhà c?a ḿnh th́ c?ng không nên quá lo l?ng, C? s?n Thanh B́nh ?ă có nhi?u bài gi?i thi?u v? nh?ng công c? hô? tr??, cách s? d?ng c?ng nh? nh?ng bài h??ng d?n v? cách s?n va? s?n trang tri?.

 

 c? s?n

 

Vi?c ??u tiên b?n c?n làm là chu?n b? cho ḿnh nh?ng công c? c?n thi?t nh? c? s?n, c? l?n, s?n, thùng, d?ng c? v? sinh,… Trong bài vi?t l?n này, chúng tôi s? ??a ra m?t va?i so sánh cùng v?i nh?ng l?i t? v?n t? nh?ng ng??i th? chuyên nghi?p giu?p ba?n quyê?t ?i?nh xem nên l?a ch?n c? s?n hay c? l?n trong công vi?c. M?t b?t mí nh? là ba?n nên k?t h?p c? 2 công c?, chu?ng s? giúp b?n hoàn thành ngôi nhà mi?nh hoàn h?o nh?t.

 

 s?n  nhà

 

N?u b?n ?? ư túi ?? ngh? c?a m?t ng??i th? s?n, h? s? có ?u? ca?c kiê?u c? s?n, c? l?n v??i nhiê?u kích c? khác nhau. Lư do r?t ??n gia?n: tùy theo môi tr??ng làm vi?c, dùng s?n ǵ và dùng ? ?âu, ng??i th? s?n s? ch?n cho ḿnh d?ng c? t?i ?u nh?t. ?? t́m hi?u sâu h?n, hăy b?t ??u v?i ?i?m m?nh c?a m?t cây c? s?n trong công vi?c nhé. 

 

 c? s?n

 

C? S?n 

??i v?i nh?ng b? m?t có di?n tích nh?, h?p và nhi?u góc c?nh th́ c? s?n là d?ng c? t?t nh?t ?? x?? ly? công vi?c. C? l?n tuy có l?i th? giúp b?n hoàn thành công vi?c nhanh h?n, nh?ng b?n không th? t?o nên nh?ng ???ng s?n s?c s?o nh? khi dùng c? s?n, v́ c?nh c?a ?ng l?n r?t m?m. N?u b?n có th?i gian ?? ch?m chút cho công vi?c, nh? s?n pḥng khách, th́ hăy dùng c? s?n ?? ch?m chút t?ng ???ng s?n và t??ng chi ti?t, góc c?nh nh?.

 

c? s?n c? s?n

 

B?n có th? t́m mua nh?ng cây c? s?n ch?t l??ng c?a Thanh B́nh, v?i thi?t k? thân thi?n và d? s? d?ng, phu? h??p v?i m?i ??i t??ng t?? ng??i tiêu dùng ca? nhân ?ê?n nh??ng ng??i th? s?n chuyên nghi?p, s? giúp ngôi nhà b?n trông th?t tuy?t v?i.

 

 c? s?n c? s?n

 

So v? giá c?, ?? ??u t? b? c? s?n có th? s? t?n kém h?n. Tuy nhiên, v? ??p cho t? ?m c?a b?n không th? nào quy ra chi phí chính xác ???c ph?i không nh?? Hăy ??u t? nh?ng cây c? châ?t l???ng t?t tr??c khi b?t ??u công vi?c. N?u b?o qu?n k?, b?n có th? dùng bô? co? na?y trong r?t nhi?u n?m, va? nh? thê? thi? chi phi? ?â?u t? ban ?â?u la? hoa?n toa?n x??ng ?a?ng.

 

C? l?n 

L?i ?i?m c?a c? l?n khi dùng ?? s?n t??ng hay các s?n ph?m khác chính là chúng không ?? l?i ???ng h?n trên b? m?t nh? khi s? d?ng c? s?n. C? l?n ???c thi?t k? ?? s?n di?n tích r?ng mà không ?? l?i v?t c? l?n hay ???ng h?n nào, s?n luôn ???c ph? ??u va? m?n lên toàn b? b? m?t. Th? hai, s? d?ng c? l?n ?? s?n m?i ngôi nhà s? giúp b?n ti?t ki?m r?t nhi?u th?i gian và công s?c h?n so v?i dùng c? s?n.

 

c? l?n

c? l?n

 

Thanh B́nh c?ng ?ă gi?i thi?u qua bài vi?t v? cách dùng c? l?n ?? hoàn thành công vi?c m?t cách nhanh cho?ng và hoàn h?o nh?t, các b?n có th? tham kh?o thêm t?i ?ây.

 

 c? l?n

 

Trên th?c t?, n?u b?n d? ??nh s?n toàn b? t??ng trong nhà, t?? pḥng khách, b?p, nhà t?m, kho,… th́ b?n s? ph?i chu?n b? c? c? s?n và c? l?n ?? co? thê? hoa?n tha?nh công vi?c mô?t ca?ch nhanh cho?ng va? hoa?n ha?o nhâ?t.

 

 c? s?n

 

L?i khuyên t? nh?ng chuyên gia 

Thanh B́nh có c? h?i gi??i thiê?u va? cung c?p ca?c s?n ph?m c?a ḿnh, giu?p hô? tr?? công vi?c c?a nhi?u ng??i th? chuyên môn, chuyên nghi?p. Nh?ng ?ánh giá c?a h? không nh?ng giúp Thanh B́nh liên t?c c?i ti?n s?n phâ?m, mà c̣n là l?i khuyên h?u ích dành cho nh?ng ng??i m?i b?t ??u.

 

c? s?n

c? s?n

 

Theo anh Thành – ng??i ?ă có 6 n?m kinh nghi?m s?n, làm m?i nh?ng c?n nhà – cho bi?t: “C? s?n và c? l?n ??u có ?u ?i?m riêng trong công vi?c, tùy theo ḿnh ?ang s?n ǵ. C? l?n ???c thi?t k? gi? s?n nhi?u, th? ???ng s?n r?ng và ??u, giu?p ti?t ki?m th?i gian và cho hi?u qu? công vi?c t?t h?n.” 

 

c? l?n c? l?n

 

Anh S?n – giám ??c marketing c?a Thanh B́nh – cho bi?t “C? l?n d? n?p s?n trong khay ??ng và th? s?n trên t??ng h?n va? g?n 99.9% khách hàng c?a công ty ch?n c? l?n cho công vi?c s?n t??ng và tr?n n?i th?t nhà.”

 

c? l?n 

 

Anh Minh – chuyên gia thi?t k? n?i th?t c? ?i?n - cho r?ng dùng c? s?n ?? t?o hi?u ?ng ???ng s?n v?i m?c ?ích ?? s?n ph?m khi hoàn thi?n mang phong cách c? x?a. “Nh? khi s?n l?i t??ng theo ki?n trúc cô? ki?nh th??i tr??c n?m 1940, b?n ph?i dùng c? s?n cho toàn b? công vi?c v́ lúc này c? l?n ch?a ra ??i.” – Anh Minh pha?t biê?u.

 

c? s?n

 

Tùy theo khi b?n dùng s?n n??c hay s?n d?u mà ch?n ??u c? phù h?p v?i công vi?c. Th??ng th́ c? lông t? nhiên s? t?t h?n khi dùng cho vi?c s?n d?u, c̣n c? Filament có th? dùng cho c? s?n n??c và s?n d?u.

c? filament

??u c? th??ng dùng cho b? m?t ph??ng c̣n ??u c? xéo dùng ?? ?i nh?ng ???ng c?nh, t?o ?? s?c nét. “??u c? càng nh? th́ càng giúp nh?ng chi ti?t s?n thêm ph?n s?c s?o.” – Anh Minh cho bi?t.

 

 c? ??u xéo

 

Cu?i cùng, ch?t l??ng c?a c? s?n hay c? l?n là ?i?u quan tr?ng nh?t. “B?n không th? làm t?t công vi?c v?i d?ng c? kém ch?t l??ng, ch?t l??ng thành ph?m ?i ?ôi v?i s? ??u t? ban ??u.” – Anh S?n – giám ??c marketing c?a Thanh B́nh - kh?ng ??nh l?i.

c? s?n thanh b́nh