2016-01-20 15:21:48

Bn ch?m hoa v?n ? hoa c??ng

Bn ch?m hoa v?n ? hoa c??ng dng ?? t?o cho b? m?t t??ng nh?ng h?a ti?t hoa v?n gi?ng nh? ? c?m th?ch. C th? k?t h?p cc mu s?c ty theo s? thch cho t?ng khng gian c?a c?n nh.

 

Trong thi?t k? ki?n trc nh ? hi?n nay, vi?c s? d?ng ? hoa c??ng trong trang tr n?i th?t khng nh?ng mang l?i s? sang tr?ng, hi?n ??i m cn th? hi?n gu th?m m? ?ng n? c?a ch? nhn ngi nh. Tuy nhin, ?? c m?t ngi nh trang tr ? hoa c??ng l vi?c khng h? d? dng b?i b?n ph?i b? ra m?t kho?n ph kh l?n.

V v?y, C? s?n Thanh Bnh xin gi?i thi?u s?n ph?m bn ch?m hoa v?n ? hoa c??ng dng ?? t?o cho b? m?t t??ng nh?ng h?a ti?t hoa v?n gi?ng nh? ? c?m th?ch. Khi s? d?ng s?n ph?m bn ch?m hoa v?n k?t h?p v?i vi?c l?a ch?n mu s?c hi ha chng ta c th? d? dng t?o nn nh?ng m?nh t??ng b?t m?t, ??c ?o, m th?i gian chu?n b? v thi cng l?i nhanh.

 

bn ch?m ? hoa c??ng

 

Cc b??c thi cng bn ch?m ? c?m th?ch:

B??c 1: S?n m?t l?p s?n n?n ch?t l??ng cao ln b? m?t t??ng nh?n, b?ng ph?ng.

B??c 2: B?n ?? s?n ra khay sau ? tn m?ng s?n nhi?u l?n. Nn ch?n mu s?n ??m h?n ho?c khc so v?i mu s?n n?n.

 

bn ch?m ? hoa c??ng

 

B??c 3: Ch?m d?ng c? ln mng s?n m?ng. L?u , khi th?c hi?n l?n ??u tin, hy gi?m nhi?u l?n ?? s?n c th? th?m vo b? m?t c?a bn ch?m ? hoa c??ng.

 

bn ch?m ? hoa c??ng

 

B??c 4: Nh? nhng ch?m nh?ng hoa v?n trang tr ln b? m?t t??ng cho ??n khi cc hoa v?n ph? kn b? m?t c?n trang tr.

 

bn ch?m ? hoa c??ng

 

B??c 5: Dng 1 gc c?a bn ch?m hoa c??ng ho?c s? d?ng mi?ng ch?m nh? km theo ?? trang tr v s?n tt l?i m?t s? ch? cn st l?i (st c?t t??ng, gc c?nh, tr?n nh).

 

bn ch?m ? hoa c??ng

 

S?n ph?m bn ch?m ? hoa c??ng Thanh Bnh c cn g? khng s?n, v?i ch?m mu vng, ???c thi?t k? nh? g?n, ti?n d?ng, gi c? l?i c?nh tranh. B?n c th? th?a s?c sng t?o b?ng vi?c ty pha tr?n mu s?n v m?t ?? dy - m?ng ch?m s?n khc nhau ?? trang tr cho b?c t??ng. 

 

bn ch?m ? hoa c??ng bn ch?m ? hoa c??ng 

 

   

H??ng d?n s? d?ng Bn ch?m ? hoa c??ng Thanh Bnh

 

DNTN SX C? s?n Thanh Bnh l c? quan chuyn s?n xu?t v cung c?p cc lo?i c? s?n (d?ng c? s?n gi? g?, c? t?o vn), c? l?n, c? v?, d?ng c? trang tr, d?ng c? h? tr? xy d?ng,

?? ???c t? v?n ho?c ??t hng s?n ph?m, qu khch vui lng lin h?:

Doanh nghi?p T? Nhn S?n Xu?t C? S?n Thanh Bnh

56/70 D??ng B Tr?c Ph??ng 2 Qu?n 8 Tp. H? Ch Minh

Tel: 08-3851 8123 FAX: 08-3856 8414