D?ng c? s?n gi? g?
2015-12-15 16:41:52

D?ng c? s?n gi? g?

Trong t? duy c?a ng??i Vi?t th ch?t li?u g? lun m ho?c nhi?u ng??i b?i s? sang tr?ng v ??ng c?p c?a n.

 

Trong t? duy c?a ng??i Vi?t th ch?t li?u g? lun m ho?c nhi?u ng??i b?i s? sang tr?ng v ??ng c?p c?a n. Tuy nhin, vi?c b? ra m?t kho?n ti?n l?n ?? c ???c m?t ngi nh b?ng g? d l g? t? nhin hay g? cng nghi?p khng ph?i ai c?ng c ?? kh? n?ng. V v?y, ?? ?p ?ng nhu c?u ny, cc Doanh nghi?p s?n xu?t d?ng c? xy d?ng ? cho ra ??i dng s?n ph?m t?o vn gi? g?. Khng ch? gip t?o nh?ng mng s?n c hnh d?ng nh? ???ng vn g? m cn t?o nhi?u hi?u ?ng v ki?u dng vn g? khc nhau, gip cho ngi nh ki?u dng hi?n ??i, ??c ?o v m?i l?. V?i s? thay ??i ty vo s? thch v phong cch c?a ch? nh, nh?ng hi?u ?ng vn g? nhi?u m?i m? ny s? lm thay ??i tinh th?n, khng gian ngi nh b?n, kh?i d?y s?c s?ng v n?ng l??ng cho ngy h?c t?p v lm vi?c hi?u qu?.

D?ng c? t?o vn g?

D?ng c? t?p vn g?

 

Doanh nghi?p C? s?n Thanh Bnh lun ?i ??u trong s?n xu?t v phn ph?i cc dng d?ng c? s?n gi? g?.  ???c thi?t k? ?? s? d?ng cho nhi?u b? m?t ch?t li?u, b? d?ng c? s?n gi? g? Thanh Bnh c hai s?n ph?m dnh cho s?n d?u v s?n n??c.

D?ng c? t?o vn g?

D?ng c? t?o vn g?

 

D?ng c? s?n gi? g? dnh cho s?n n??c c t?m nh?a trn ??u mu xanh l, cng cn g?. D?ng c? s?n gi? g? dnh cho s?n d?u c t?m nh?a mu xanh d??ng trn cn g? tay c?m. Km v?i d?ng c? s?n gi? g? c ch?i cn ng?n ???c lm b?ng lng heo thu?c tr?ng, ch?t l??ng cao.

D?ng c? t?o vn g?

Cch s? d?ng d?ng c? t?o vn g? c?c k? ??n gi?n:

1.     Dng b?t trt lm cho b? m?t ???c ph?ng v s?n ln b? m?t m?t l?p s?n c pha mu c?a vn g?.

2.     Sau khi s?n lt ? kh, ta s?n ln 1 l?p s?n c mu khc v?i mu s?n lt, mu ny l mu c?a vn g?.

3.     Khi l?p s?n vn cn ??t ta s? d?ng ph?n c? c hnh r?ng c?a ?? t?o ra cc s? g?, ngay sau ? t?o cc vn g? b?ng cch ko t? ??nh c? t?o vn ko l t? trn xu?ng.

4.     ?? t?o m?t g? ho?c cc ???ng vn g?, b?n ch? c?n h? th?p ho?c nng cao kh?u tay c?m. Ko h?t b? m?t c?a c? l ta ???c m?t m?t g?, ?? l?n c?a m?t g? c th? thay ??i ty thch theo t?c ?? v t?n su?t nng ln h? xu?ng c?a kh?u tay.

D?ng c? t?o vn g?

Nh?ng ?u ?i?m khi s? d?ng d?ng c? s?n gi? g?

     - Mu s?c ??c ?o, ?a d?ng, b?n c th? ty ch?n mu s?n m khng c?n ph?i b?t bu?c mu g?         theo truy?n th?ng.

     - Ch?t l??ng bm dnh s?n t?t, khng b? bong trc, bay mu nh? gi?y dn t??ng.

     - Ti?t ki?m chi ph h?n so v?i vi?c ?p g? th?t.

     - C th? s? d?ng ?? t?o hi?u ?ng vn g? trn nhi?u b? m?t nh? tr?n th?ch cao, v?i b?, g?, tranh          s?n d?u,

Hi?n nay trn th? tr??ng c r?t nhi?u Doanh nghi?p s?n xu?t d?ng c? s?n hoa v?n v?i nhi?u ki?u dng v m?u m ?a d?ng; v v?y ?? ch?n l?a m?t nhn hi?u uy tn v ch?t l??ng khng ph?i l vi?c ??n gi?n. V?i kinh nghi?m trn 40 n?m, DNTN SX C? s?n Thanh Bnh chuyn v? s?n xu?t v cung c?p cc lo?i c? s?n (d?ng c? s?n gi? g?c? t?o vn), c? l?n, c? v?d?ng c? trang tr, d?ng c? h? tr? xy d?ng, t? lu ? l s? l?a ch?n hon h?o cho m?i khch hng trong v ngoi n??c.

?? ???c t? v?n ho?c ??t hng s?n ph?m, qu khch vui lng lin h?:

Doanh nghi?p T? Nhn S?n Xu?t C? S?n Thanh Bnh

56/70 D??ng B Tr?c Ph??ng 2 Qu?n 8 Tp. H? Ch Minh

Tel: 08-3851 8123  FAX: 08-3856 8414