2015-12-24 14:21:54

Ư ngh?a các màu s?n nhà

L?a ch?n màu s?n nhà ??p, h?p phong th?y là m?t y?u t? r?t quan tr?ng t?o nên v? ??p c?a ngôi nhà. Ngôi nhà s? thi?u th?m m?, th?m chí có tác d?ng ng??c l?i và ?nh h??ng không t?t ??n tâm lư, s?c kh?e c?a b?n n?u nh? l?a ch?n màu s?n không phù h?p.

 

L?a ch?n màu s?n nhà ??p, h?p phong th?y là m?t y?u t? r?t quan tr?ng t?o nên v? ??p c?a ngôi nhà. Ngôi nhà s? thi?u th?m m?, th?m chí có tác d?ng ng??c l?i và ?nh h??ng không t?t ??n tâm lư, s?c kh?e c?a b?n n?u nh? l?a ch?n màu s?n không phù h?p.

1. Màu s?n nhà có tác ??ng ??n tâm lư nh? th? nào?

 Gi?m stress: N?u b?n mu?n gi?m stress, th? giăn nên l?a ch?n màu xanh lá hay xanh ghi xám. Quan tr?ng nh?t v?n là màu pḥng t?m, pḥng ng?. L?u ư không nên dùng màu ?? chói v́ màu này s? khi?n cho tinh th?n b?n thêm c?ng th?ng.


màu s?c

 

-  T?o c?m giác b́nh yên: Mu?n t?o c?m giác b́nh yên cho c?n nhà ?úng nh? tâm lư c?a b?n, l?a ch?n t?t nh?t là nên ch?n màu xanh n??c bi?n, xanh nh?t ho?c màu có ánh vàng. Ngoài ra, v?n có th? ph?i thêm màu khác ?? t?o c?m giác ?m áp, không ??n ?i?u.

-  Gi?m s? m?t m?i: Nên s? d?ng màu s?n nhà có ánh ?? th?m, vàng t??i ho?c vàng r?m. B?n s? có c?m giác th? thái sau m?t ngày làm vi?c m?t m?i. V́ th?, ph?i màu s?n theo màu s?c thiên nhiên là s? l?a ch?n t?t nh?t.

2. M?i quan h? gi?a màu s?c và cung m?nh phong th?y?

-  M?nh Kim: nên ch?n màu s?n tr?ng ho?c màu vàng.

 

nhà ??p

 

-  M?nh M?c: nên ch?n màu t?i nh? màu ghi, màu ?en.

 

nhà màu ghi

 

-  M?nh Th?y: nên ch?n màu sáng nh? nh? tr?ng, xanh lam, hay màu ?en.

 

nhà ??p

 

-  M?nh H?a: nên ch?n màu h?ng, da cam, ??.

 

nhà ??p

 

-  M?nh Th?: nên ch?n màu vàng ??t, màu nâu hay màu vàng xám.

 

nhà ??p

 

3. Ch?n màu s?c s?n nhà theo h??ng c?a chính

-  H??ng ?ông: s?n màu xanh

-  H??ng Tây: s?n màu tr?ng, s?a

-  H??ng Nam: s?n màu ??, h?ng

-  H??ng B?c: s?n màu ghi, xám, xanh d??ng

4. Cách ch?n màu s?n nhà theo khí h?u

-  Nhà theo h??ng chính Tây, Tây B?c: th?i gian ánh n?ng m?t tr?i chi?u tr?c ti?p vào nhà nhi?u nh?t, ?u ?i?m là t?n d?ng ???c t?t ngu?n sáng t? nhiên, tuy nhiên ?i?m h?n ch? là chúng gây c?m giác nóng n?c, khó ch?u cho ng??i s? d?ng, ??c bi?t là vào mùa hè. B?i v?y nhà h??ng này nên nên ch?n màu l?nh, trung ḥa nh? xanh da tr?i, lá cây, tr?ng, s?a….

 

nhà ??p

 

-  Nhà h??ng Nam, ?ông Nam và Tây Nam là nh?ng h??ng t?t b?i có ngu?n sáng ?n ??nh, ?ón gió t?t và không khí ?m áp nên có th? ph?i màu h?p v?i t?ng không gian s? d?ng ho?c theo s? thích c?a ch? nhân ngôi nhà.

-  Màu nóng cho nhà h??ng ?ông B?c: Nhà h??ng ?ông B?c nên s? d?ng màu nóng v́ vào mùa ?ông s? ch?u ?nh h??ng c?a gió mùa ?ông B?c vào nhà, gây c?m giác l?nh l?o, tr?ng tr?i. H??ng B?c nh?n ???c ít ánh sáng nên dùng màu sáng s? giúp không gian r?ng và sáng s?a h?n.

 

nhà ??p

 

-  Ch?n màu s?c cho tr?n nhà ?? h?p phong thu? v?i gia ch?: Theo quan ni?m phong th?y ph??ng ?ông, tr?n nhà màu t?i luôn gây c?m giác n?ng n?, b?c b?i. H?n n?a, màu t?i nh? ?ám mây ?en luân chuy?n khi?n cho ti?n tài, s?c kh?e và v?n may c?a gia ?́nh d? tiêu tan. V́ vây, b?n nên s?n tr?n nhà có tông màu sáng ho?c màu nh?t, trang nhă.

5. Ư ngh?a c?a các màu s?c

-  Màu vàng: t??ng tr?ng cho s? may m?n, ph?n th?nh, t?o c?m giác yên b́nh. Tuy nhiên c?ng không nên s?n m?t màu duy nh?t mà c?n có s? ḥa ph?i, chuy?n màu nh?p nhàng, khéo léo. Các b??c chuy?n màu ?n kh?p v?i nhau gi?a các pḥng, c?a ra vào, l?i ?i l?i, tr?n nhà,…

 

nhà ?ep

 

     L?u ư: không nên s? d?ng quá 3 màu trong m?t pḥng, ch?n màu s?n nhà nên chú ư k?t h?p v?i ?? ??c trong pḥng. T?i k? vi?c s?n quá nhi?u màu s?c t?o c?m giác r?i lo?n tâm lư, thi?u s? yên tâm v?ng trăi cho gia ch?.

-  Màu xanh: t?o nên s? t??i mát, thân thi?n v?i môi tr??ng. S?ng trong ngôi nhà màu xanh s? luôn ???c tho?i mái v? tâm lư, ḥa nh?p v?i thiên nhiên, t?o c?m h?ng sáng t?o khi làm vi?c và m?t cu?c s?ng yên ?n, nh? nhàng và thanh thoát nh? chính màu xanh v?y. Tùy vào s? thích, ??c ?i?m ??a lư, cung m?nh ?? có s? l?a ch?n màu xanh lá hay xanh d??ng cho phù h?p.

 

nhà ??p

 

-  Màu tr?ng: th? hi?n s? thu?n khi?t, chân thành. Màu tr?ng c̣n bi?u t??ng cho nét tinh khôi, c?i m?, thân thi?n v?i môi tr??ng làm vi?c. Nên ph?i thêm màu s?c ?? t?ng tính th?m m? cho c?n nhà. S?n nhà màu tr?ng th??ng ???c s? d?ng ? nh?ng thành ph? l?n theo phong cách hi?n ??i.

 

nhà ??p

 

-  Màu h?ng: T?o c?m giác nh? nhàng, lăng m?n và n? tính. Nh?ng ng??i thích màu h?ng là nh?ng ng??i ??y lăng m?n, t?t ??p và ni?m tin vào cu?c s?ng. Màu h?ng s?n ? pḥng ng? ho?c pḥng khách là h?p nh?t.

 

nhà ??p

 

-  Màu tím: Nói ??n xu h??ng hi?n ??i ngày nay không th? không nh?c ??n s?c tím nh?t lăng m?n và ng?t ngào c?a loài hoa o?i h??ng. Màu tím ???c xem có s?c quy?n r? hút h?n và khá ???c ?a chu?ng trong pḥng ng? và pḥng khách. S?ng trong c?n nhà màu tím s? có c?m giác nh? nhàng và bí ?n, quư phái.

 

nhà ??p

 

-  Màu ?? cam: Là màu s?c mang l?i s?c s?ng và t́nh c?m sôi n?i, ??y nhi?t huy?t trong m?i quan h? l?a ?ôi; t?o c?m giác kích thích kh? n?ng sáng t?o trong công vi?c. Pḥng ng? ch?n s?n màu ?? cam, n?u k?t h?p v?i n?i th?t nh? ?èn ng?, th?m, nh?ng chi?c g?i cùng màu s? là m?t s? k?t h?p tuy?t v?i. 

 

nhà ??p

 

Màu s?c luôn mang ??n nh?ng h??ng v? m?i trong cu?c s?ng, chính v́ th? vi?c l?a ch?n màu s?n cho c?n nhà r?t quan tr?ng, ?nh h??ng ??n tinh th?n, s?c kh?e c?ng nh? liên quan nhi?u ??n y?u t? phong th?y. Chúc b?n t́m ???c màu s?n nh? ư.