2016-01-04 07:46:40

T?o khu v??n mini cho c?n nh c?a b?n

Ai b?o nh r?ng m?i c v??n? Nh?ng g?i d??i ?y s? gip b?n lm xanh khng gian s?ng c?a mnh b?ng nh?ng v??n cy siu nh? g?n v ??c ?o.

 

Ai b?o nh r?ng m?i c v??n? Nh?ng g?i d??i ?y s? gip b?n lm xanh khng gian s?ng c?a mnh b?ng nh?ng v??n cy siu nh? g?n v ??c ?o.

1. Khu v??n nt chai


? bao gi? b?n ngh? ??n vi?c tr?ng cy trn nt r??u vang ch?a? Hy khot b?t m?t ph?n b?c trong nh?ng chi?c nt chai r?i tr?ng vo ? nh?ng nhnh nh? cy h? b?ng. B?n c th? treo nh?ng ch?u cy ny ln cnh t? l?nh, cnh c?a ho?c t??ng nh. Gi? th b?n c th? ng?m khu v??n mini mt m?t c?a mnh r?i.

                                    

nh ??p
nh ??p

 Nt b?c c?a cc chai r??u c th? dng ?? tr?ng nh?ng cy nh? h? b?ng. B?n nh? cung c?p ?? n??c cho chng nh

 

nh ??p

 Dnh m?t mi?ng nam chm pha sau l b?n c th? g?n nh?ng ch?u cy ny ln cnh t? l?nh ???c r?i

 

  nh ??p

 V??n cy mini b?ng nt chai v?a ??c ?o v?a lm xanh khng gian s?ng c?a b?n

 

2. Ch?u cy b?ng v? ?c

B?n c th? bi?n v? ?c sn t??ng ch?ng nh? v d?ng thnh nh?ng ch?u cy c?c ??p v sng t?o b?ng cch b? vo ? m?t t ??t m?m v tr?ng cc lo?i cy hoa nh?.

 

nh ??p

 Bi?n ha v? ?c thnh nh?ng ch?u cy th?t ??p.

 

 nh ??p

Hy tr?ng vo ? nh?ng cy c?nh nh?


nh ??p

B?n c th? ??c l? v dng dy thp ?? bi?n nh?ng v? ?c ny thnh v??n treo ??c ?o

 

nh ??p
?? chng ? ngoi sn c?ng r?t ??p

 

3. Khu v??n c?c chn

N?u b?n c nh?ng chi?c c?c, chn s?t mi?ng hay m?t quai khng cn dng ?? u?ng n??c n?a, ??ng v?i v?t b? ?i. Hy ?? chng bi?n thnh nh?ng "c?c" cy th?t mu s?c v l? m?t.

 

nh ??p

 Hy t? t?o cho mnh khu v??n mini th?t ??c ?o b?ng c?c chn c?

 

 nh ??p

Ch?ng c?n t?n ti?n mua ch?u 

 

nh ??p

B?n v?n c nh?ng ch?u cy th?t ??p m?t

 

4. Khu v??n trong bng ?n

 

?? bi?n m?t chi?c bng ?n b? chy thnh khu v??n xinh x?n khng kh. B?n hy v?n m? ?ui ?n, ?? ??t v tr?ng cy trong ?. V?i hnh d?ng nh? xinh, b?n c th? dng chi?c bng ?n c m?t khng hai ny trang tr ? nhi?u n?i trong c?n nh c?a mnh.

 

nh ??pnh ??p
Khu v??n bng ?n nh? xinh thch h?p lm v?t trang tr