2015-12-26 14:25:12

M?o t?ng thêm di?n tích cho c?n h? nh?

S?ng trong m?t c?n h? nh? v?n có th? c?m th?y tho?i mái và r?ng răi h?n v? m?t tr?c quan nh? nh?ng ư t??ng ch?n l?a n?i th?t, v?t d?ng hay khéo áp d?ng nh?ng trang trí không gian thông minh.

  

S?ng trong m?t c?n h? nh? v?n có th? c?m th?y tho?i mái và r?ng răi h?n v? m?t tr?c quan nh? nh?ng ư t??ng ch?n l?a n?i th?t, v?t d?ng hay khéo áp d?ng nh?ng trang trí không gian thông minh. Có r?t nhi?u cách ?? t?ng di?n tích v? m?t th? giác ?? giúp b?n luôn c?m nh?n ???c v? ??p xinh yêu, nh? nh?n c?a n?i ḿnh ?ang s?ng.

Hăy b? m?t chút th?i gian ?? tham kh?o nh?ng m?o hay trong bài vi?t này, bi?t ?âu cu?c s?ng sinh ho?t hàng ngày c?a b?n s? d? ch?u h?n, không gian s?ng c?a b?n c?ng ??p tinh t? và r?ng răi h?n. Ngoài kinh nghi?m trang trí c?ng nh? t́m ư t??ng làm ??p c?n h?, b?n có th? thu?c ḷng nh?ng "bí m?t" c?a các nhà thi?t k? n?i th?t ?? v?n ?? di?n tích không c̣n "c?n tr?" b?n trong vi?c t?n h??ng cu?c s?ng m?i ngày.

 

T?o l?i ?i r?ng răi

M?t c?n h? dù có di?n tích r?ng răi ??n ?âu c?ng có th? tr? nên ch?t ch?i, r?i m?t, th?m chí khá l?n x?n v? m?t t?ng quan n?u nh? không ???c t?o l?i ?i rơ ràng. C?n h? có di?n tích nh? c?ng v?y, m?i không gian ch?c n?ng nên b? trí c?nh l?i ?i. M?i ng??i s?ng trong nhà ph?i luôn c?m nh?n ???c "nút" giao thông chính trong nhà. Vi?c t?o l?i ?i rành m?ch c?ng là cách ?? b?n và m?i ng??i có th? d? dàng di chuy?n và s? d?ng các không gian trong c?n h? m?t cách tho?i mái.

 

 

nhà ??p

 

L?i ?i trong c?n h? nh? ít nh?t c?ng c?n kho?ng di?n tích r?ng kho?ng 80cm. Tuy nhiên, ?? t?ng thêm di?n tích l?u tr? cho các không gian, b?n có th? g?n t? ho?c k? bên b?c t??ng c?nh l?i ?i. ?ó c?ng là cách ?? b?n v?a có l?i ?i tho?i mái v?a có thêm không gian l?u tr? ?? giúp c?n h? luôn r?ng và thoáng.

 

nhà ??p

 

Ch?n c?a tr??t ?? ng?n cách các không gian ch?c n?ng

Nh?ng chi?c c?a thông th??ng không ch? khi?n c?n h? tr? nên ch?t ch?i h?n v? m?t di?n tích s? d?ng mà c̣n khi?n m?i ng??i luôn c?m th?y v??ng m?t khi m? c?a. Không gian nh? c?ng v́ th? tr? nên r?i m?t h?n. Hăy t?ng thêm di?n tích cho không gian b?ng cách t?o s? g?n gàng t?i ?a v?i c?a tr??t. Tùy vào phong cách trang trí c?ng nh? màu s?c c?a c?n pḥng ?? b?n l?a ch?n ???c ch?t li?u và màu s?c c?a c?a tr??t phù h?p v?i t? ?m c?a ḿnh.

 

nhà ??p

nhà ??p

nhà ??p


T?n d?ng các góc nh?

Không gian s?ng c?a b?n khá h?n ch? v? m?t di?n tích s? d?ng, v́ v?y, vi?c b? l? nh?ng kho?ng tr?ng s? khi?n các c?n pḥng càng tr? nên ch?t ch?i khi d?n nén n?i th?t, v?t d?ng c?n thi?t ???c bài trí m?t cách li?n m?ch, có th? là bài trí khá dày ??c. B?i v?y, hăy khéo léo trong vi?c t?n d?ng các góc nh?. Nh?ng kho?ng di?n tích nh? không h?n là nh?ng kho?ng tr?ng c̣n th?a thăi m?t cách vô lư n?u ???c b?n l?a ch?n n?i th?t nh? g?n, phù h?p v?i góc nh?.

 

nhà ??p

nhà ??p


Ch?n ph? ki?n n?i th?t t?i gi?n

Nh?ng ph? ki?n n?i th?t s? t?ng thêm nhi?u ti?n ích tuy?t v?i giúp cu?c s?ng c?a b?n thêm ti?n nghi và ?? ??y h?n. Tuy nhiên, n?u ch?a th?c s? khéo léo ch?n l?a ???c nh?ng ph? ki?n có kích th??c h?p lư, c?n h? nh? càng tr? nên ch?t ch?i và b?a b?n h?n.

B?i v?y, ?? t?ng thêm nh?ng nhu c?u s? d?ng hàng ngày, b?n nên "?u tiên" cho nh?ng n?i th?t có ki?u dáng t?i gi?n. Ch?c ch?n s? có m?t c?a chúng trong b?t k? không gian ch?c n?ng nào ??u khi?n b?n c?m th?y vui m?t khi không t?n quá nhi?u di?n tích nh?ng v?n ?? ??y v?i nh?ng nhu c?u th??ng ngày c?a m?i ng??i trong gia ?́nh.

 

nhà ??p

nhà ??p

 

Thay tab ??u gi??ng b?ng k? g?n t??ng

Trong c?n h? nh?, s? kéo theo vi?c b? trí các pḥng ch?c n?ng ??u ???c b? trí v?i kho?ng di?n tích h?n ch?, trong ?ó có pḥng ng?. V́ v?y, vi?c thêm m?t ho?c hai tab ??u gi??ng có th? s? khi?n c?n pḥng tr? nên ch?t ch?i h?n. H?n n?a, vi?c ch?n l?a tab ??u gi??ng c̣n khi?n b?n t?n m?t kho?n chi phí không nh?.

Hăy ch?n k? g?n ? kho?ng t??ng ??u gi??ng thay v́ mua tab. K? g?n t??ng không ch? giúp b?n l?u tr? nh?ng v?t d?ng l?t v?t trong pḥng mà c̣n có th? t?o ?i?m nh?n ?n t??ng cho không gian ngh? ng?i khi b?n khéo léo bài trí ?? ??c, v?t d?ng trang trí.

 

nhà ??p

nhà ??p


S? d?ng bàn g?n t??ng

Nh?ng lo?i bàn g?n li?n vào t??ng s? là gi?i pháp khá h?p lư cho nh?ng c?n h? nh?. ??c bi?t là nh?ng lo?i bàn g?p g?n t??ng. Sau khi s? d?ng xong, b?n có th? g?p chúng l?i giúp không gian r?ng răi và thông thoáng h?n. Bên c?nh ?ó, b?n nên ??t bàn ? nh?ng v? trí "khu?t", nh?ng góc nh? ?? t?n d?ng t?i ?a kho?ng di?n tích th?a, giúp cu?c s?ng c?a m?i ng??i trong gia ?́nh b?n luôn tho?i mái dù ?ang s?ng trong c?n h? nh? h?p.

 

nhà ??p

nhà ??p

nhà ??p

 

S? d?ng n?i th?t trong su?t và n?i th?t d?ng l??i

M?t m?o nh? khá ph? bi?n dành cho nh?ng c?n h? có di?n tích khiêm t?n ?ó chính là vi?c s? d?ng n?i th?t trong su?t và n?i th?t d?ng l??i. B?n v?n có ???c nh?ng không gian ch?c n?ng ??y ?? ti?n nghi v?i nh?ng n?i th?t thi?t y?u cho cu?c s?ng sinh ho?t, và v?n luôn c?m th?y c?n pḥng r?ng thoáng b?i s? thanh thoát c?a màu s?c và ki?u dáng n?i th?t mà ḿnh l?a ch?n.

 

nhà ??p

nhà ??p

 

S? d?ng n?i th?t màu tr?ng

Ngoài vi?c s?n t??ng, s?n tr?n v?i màu tr?ng tinh khôi, b?n có th? ch?n l?a n?i th?t chính c?a t?ng khu v?c ch?c n?ng cùng màu v?i màu n?n. Cách làm ??n gi?n này s? giúp không gian v? m?t tr?c quan luôn r?ng răi và hi?n ??i.

Vi?c ch?n l?a n?i th?t tr?ng c?ng giúp c?n h? ??p h?n, hi?n ??i h?n, b?t ?i nh?ng ???ng nét c?u k?, khi?n không gian tr? nên ch?t ch?i v?i lư do không ?áng có. Hăy nh??ng nh?ng gam màu ?n t??ng, s?c nét cho v?t d?ng hay ph? ki?n trang trí, không gian tr?ng nhà b?n s? tr? nên b?t m?t h?n.


nhà ??p

nhà ??p

nhà ??p

 

T?o các l?p ch?c n?ng

M?t c?n h? có di?n tích nh? nh?ng v?n c?n ??y ?? các ch?c n?ng cho cu?c s?ng hàng ngày bu?c gia ch? c?n t́m thêm nh?ng gi?i pháp thông minh. M?t trong nh?ng cách tuy?t v?i mà b?n có th? áp d?ng ?ó chính là t?o các l?p ch?c n?ng.

B?n ch? c?n thi?t k? m?t kho?ng sàn trên sàn nhà thông th??ng ?? thêm pha ch?c n?ng chính. Và phía d??i sàn có th? s? d?ng ?? t?o kho?ng ch?c n?ng c?n thi?t khác. Khi ch?a c?n s? d?ng ??n, n?i th?t có th? gi?u phía d??i sàn giúp c?n h? luôn r?ng thoáng ngay c? khi có di?n tích khiêm t?n.

nhà ??p

nhà ??p