D?ng c? s?n xe
2015-12-18 16:52:30

D?ng c? s?n xe

Khi xe c?a b?n b? x??c lm m?t th?m m?, ban c th? t? tay s?n xe m khng c?n ph?i mang ra ti?m s?a ch? v?i b?ng m?t vi d?ng c? s?n xe sau.

 

Khi xe c?a b?n b? x??c lm m?t th?m m?, b?n c th? t? tay s?n xe m khng c?n ph?i mang ra ti?m s?a ch? b?ng m?t vi d?ng c? s?n xe sau:

s?n xe


1)  M?t l? s?n cng mu v?i xe.

Xe mu ?en th mua l? s?n ?en, gi th? tr??ng t? 5 - 10.000?.

 

s?n xe my

 

2) M?t t? gi?y nhm n??c lo?i m?n

Thng d?ng nh?t l gi?y nhm s? 1200 -1500, c bn t?i cc ti?m bn s?n, c gi t? 3.000 5.000?/t?.

3) M?t h? Cana

Dng ?? ?nh bng s?n xe, h? nh? c? 30 40.000? c th? dng nhi?u l?n ?? dnh ?nh bng xe khi xe h?i c? hay b? dnh s?n, dnh cc ch?t l?.

cana

 

4) C? s?n, m?t t x?ng, gi? lau m?m.

5) Th?c hi?n kh?c ph?c cc v?t tr?y x??c nh? sau:


d?ng c? s?n xe

 

??u tin l lau s?ch khu v?c xung quanh ch? b? x??c sau ? dng c? s?n bi nh? 1 t s?n cng mu v?i mu xe ln v?t x??c. Chnh ph?n s?n ny s? l?p ??y v?t x??c ?. C? g?ng bi k? ??ng lm v??ng vi xung quanh l?p s?n nhi?u qu.

 

d?ng c? s?n xe

 

Sau khi bi s?n xong th ch? kho?ng 1gi? ??n khi l?p s?n m?i ? kh, b?n dng mi?ng mt th?m 1 t x?ng r?i lau s?ch nh?ng ch? s?n v??ng vi xung quanh. Sau ? b?n dng gi?y nhm (? ???c ngm n??c ??t v m?m) ch nh? xung quanh v?t.

Cu?i cng b?n dng Cana xoa ln ch? v?a x? l r?i dng kh?n v?i m?m ?nh nh?, ??u tay. Nn ra ch? n?ng nng v nh? v?y Cana s? mau b?c h?i v ??p h?n r?t nhi?u. B?n lm cch ny th v?t x??c s? ???c l?p ??y v chm th?ng vo l?p s?n.

Cch lm ny ch? nn p d?ng ??i v?i nh?ng xe b? tr?y x??c nh?. N?u xe b?n b? tr?y x??c qu nhi?u, cch duy nh?t l s?n l?i ton b? xe b?ng cc b??c saub?n sau:

B??c 1: Lm n?n

1. X? nhm ton b? di?n tch s?n ph?m sao cho cc v?t x??c l?n ??u nh?n (h? tr? cho l?p s?n sau khi s?n c ?? bng ch?c ch?n h?n). Gip x? b? l?p bng c?, t?ng ?? bm cho b? m?t c?n s?n v lm lng m?n b? m?t c?n s?n.

Cch ch:

+ ??i v?i b? m?t c di?n tch r?ng th mnh nn ch theo h??ng vng trn.

+ ??i v?i b? m?t c di?n tch h?p th mnh nn ch theo h??ng 1 chi?u.

+ Sau khi ch xong th r?a l?i v?i n??c s?ch ri ?em ph?i kh.

2. X? l l?i nh?ng ch? b? mo, gy chn nh?a, v? sinh xe.

3. Dng b?t trt ?? trt l?i nh?ng ch? b? thi?u, b? tr?y x??c sao cho l?p ??y l?i. Lo?i Matix th??ng dng l MORROLAT.

 

s?n xe my

 

Cch trt:

+ Dng 2 mi?ng thi?c m?ng (dao trt), tr?n ?i?u b?t ln dao ri b?t ??u trt ln ch? no b? lm, tr?y.

+ ?? kho?ng 15 pht cho b?t kh h?n.

4. Dng nhm b?c l?i ton b? di?n tch trt b?t sao cho khng cn m gi?a s?n v n?i x? l b?t ?? lm m?n b? m?t l?p trt b?t Ma tt. Tu? vo ch? trt dy hay m?ng th ch?n lo?i nhm khc nhau.

5. Dng s?n lt chuyn dng (lt nh?a lt kim lo?i) ?? lt l?i s?n ph?m sau ? ?em ph?i n?ng ?? gip ta nh?n r nh?ng v?t tr?y.

Cch s?n:

+ Ch? c?n s?n nh? v ch? ?? d? th?y nh?ng v?t tr?y x??c.

+ Khi s?n xong th ?? cho s?n kh t?m 10 pht l ???c (? nhi?t ?? 35 ?? C)

6. Dng b?t trt m?m trt l?i cc v?t x??c nh? v nh?ng ch? l?i lm.

7. Dng gi?y nhm nhuy?n b?c l?i ton b? s?n ph?m sao cho ton b? m?t s?n ph?m th?t m?n, khng cn g, m. Sau ? lau s?ch v ph?i kh 2 pht.

B??c 2: S?n mu

1. Xem code

Xem code nh s?n xu?t cung c?p, ti?n hnh pha s?n theo ?ng tiu chu?n t? l?. N?u khng c code v khng bi?t pha s?n th b?n l?y 1 mi?ng nh?a c s?n c? mang ln trung tm pha s?n nh? h? pha cho b?n.

B?n c th? cho thm kim tuy?n hay camay n?u thch. Quan tr?ng nh?t l mua s?n cho gi?ng mu xe nguyn th?y.

2. S?n mu

? b??c ny, c? g?ng x?t ??u tay ?? ??u mu s?n v s?n khng b? ch?y. Khi s?n xong ??i kho?ng 10 pht cho s?n kh.

 

s?n mu xe

 

3. o l?p s?n bng b?o v? 

Ph? bng: l giai ?o?n kh kh?n nh?t b?i v bng r?t lu kh, ?i?u ? s? d?n ??n vi?c ch?y s?n, v v?y ph?i r?t c?n th?n m?i ph? bng ??p ???c.

Sau khi ph? bng xong th nh?t thi?t ph?i ?em vo phng h?p ? nhi?t ?? kho?ng 50 ?? C, h?p trong vng 45 pht r?i gi?m nhi?t ?? xu?ng kho?ng 35 ??, ch? kho?n 2 gi? l xong. N?u khng c l h?p c th? ?em ra n?ng ph?i.

B??c 3: ?nh bng xe

1. Dng nhm m?n lo?i 1500 b?c ??u ton b? b? m?t s?n ph?m.

2. Dng Bas Auto Colour ho?c 2K thoa ??u b? m?t, dng my ?nh bng chuyn d?ng ?nh ??n khi b? m?t s?n ph?m c?ng bng l ???c.

3. Dng Clear Cost Safe (3M) thoa ??u b? m?t s?n ph?m r?i dng my ?nh s? l?i ?? t?ng ?? b?n s?n ph?m.

 

s?n xe my

Chc cc b?n s? s?n ???c xe ??p nh? !