2015-12-25 13:59:09

Nh?ng lư do b?n nên s?n t??ng nhà màu tr?ng

Có th? nói, màu tr?ng là m?t trong nh?ng gam màu xu?t hi?n nhi?u nh?t trong các không gian n?i th?t. B?i ?ó là gam màu mang l?i v? ??p nh? nhàng, t??i mát, t?o nên s? ?a phong cách, ??ng th?i ?ó là gam màu khá d? tính và d? k?t h?p v?i nh?ng gam màu khác.


Có th? nói, màu tr?ng là m?t trong nh?ng gam màu xu?t hi?n nhi?u nh?t trong các không gian n?i th?t. B?i ?ó là gam màu mang l?i v? ??p nh? nhàng, t??i mát, t?o nên s? ?a phong cách, ??ng th?i ?ó là gam màu khá d? tính và d? k?t h?p v?i nh?ng gam màu khác. N?u b?n ?ang b?n kho?n ch?a bi?t l?a ch?n gam màu nào cho t??ng nhà ḿnh, hăy b? ra chút th?i gian ??c bài vi?t này ?? C? s?n Thanh B́nh th? "thuy?t ph?c" b?n v?i 8 lư do tuy?t v?i ngay d??i ?ây. Bi?t ?âu ??y, c?n nhà c?a b?n s? tr? nên b?ng sáng m?t v? ??p ??y ngh? thu?t và tinh khôi cùng s?c tr?ng.

 

1. Màu tr?ng là màu tr?c quan m? r?ng không gian

Có v? lư do ??u tiên ?ă khá quen thu?c b?i "giá tr?" m? r?ng không gian là m?t trong nh?ng ?i?m m?nh, làm nên "th??ng hi?u" cho màu tr?ng. ?ây là gam màu b?t sáng, nh?ng b?c t??ng màu tr?ng ngay l?p t?c k?t h?p hài ḥa v?i ánh sáng t? nhiên, ?? t?o nên tr?c quan m? r?ng không gian m?t cách t?i ?a.

 

nhà ??p

nhà ??p

Màu tr?ng m? r?ng không gian

 

2. Phong cách Scandinavian ???c yêu thích

Scandinavian, hay c̣n g?i là phong cách B?c Âu, là m?t trong nh?ng phong cách ???c nh?ng ng??i yêu v? ??p ??n gi?n, hi?n ??i, tinh t? và không kém ph?n cá tính yêu thích. Và khi ch?n phong cách này, n?u thi?u ?i nh?ng b?c t??ng ???c s?n màu tr?ng l?i là m?t khi?m khuy?t l?n. V́ v?y, ngoài nh?ng v?t d?ng trang trí, b?n có th? s?n "s?n" gam màu tinh khôi này cho nh?ng b?c t??ng ?? chu?n b? decor t? ?m c?a ḿnh theo phong cách Scandinavian mà b?n yêu thích.

 

 nhà ??pNHÀ ??P

Góp ph?n t?o phong cách Scandinavian ?n t??ng

 

3. G?n gàng và ??n gi?n

??i v?i nh?ng ng??i yêu s? ??n gi?n, không h?n là yêu phong cách Scandinavian, c?ng có th? l?a ch?n màu tr?ng cho b?c t??ng nhà ḿnh. Nh?ng b?c t??ng tr?ng t?o nên s? li?n m?ch, phóng khoáng, r?ng răi cho không gian, mang ??n v? ??p thu?n khi?t, tinh khôi m?t cách tri?t ?? nh?t. M?t ?i?u quan tr?ng n?a, so v?i các gam màu khác, th́ màu tr?ng s? t?o cho c?n pḥng m?t v? ??p g?n gàng, thoáng sáng. Thêm vi?c l?u ư l?a ch?n nh?ng n?i th?t ??n gi?n, b? trí h?p lư ?? ngôi nhà c?a b?n ??p và sang h?n.

 

nhà ??p

nhà ??p

 

4. Làm n?n cho n?i th?t t?a sáng

Không có b?t k? gam màu nào có th? làm n?n cho các v?t d?ng trang trí hay n?i th?t trong pḥng ???c t?a sáng m?t cách ?n t??ng nh?t, n?i b?t nh?t, nh? màu tr?ng. T??ng nhà ???c s?n gam màu c?a tuy?t, giúp b?n d? dàng l?a ch?n v?t d?ng trang trí hay n?i th?t v?i b?t k? gam màu nào mà b?n yêu thích. 

 

nhà ??p

nhà ??p

N?i th?t v?i b?t k? màu ǵ c?ng tr? nên n?i b?t trên n?n t??ng tr?ng

 

5. ?n ư v?i n?i th?t và phong cách c? ?i?n

Màu tr?ng là gam màu c?a s? m?i m?, c?a v? ??p hi?n ??i, nh?ng ?ó c?ng là s?c màu k?t h?p khá ?n ư v?i n?i th?t c?. N?n t??ng tr?ng ??n gi?n s? là "?i?m t?a" giúp n?i th?t c? tr? nên ??p ?n t??ng. H?n n?a, màu tr?ng c?a t??ng s? làm n?i b?t nét x?a c? c?a nh?ng ?? n?i th?t màu t?i, giúp không gian mang phong cách c? ?i?n tr? nên thu hút ánh nh́n h?n.

 

nhà ??p

nhà ??p

Gam màu c?a s? ?a d?ng v? phong cách thi?t k? và trang trí

 

6. Phong cách t?i gi?n

B?n yêu s? g?n gàng, ng?n n?p, ch?c ch?n b?n s? không "t? b?" phong cách t?i gi?n. Và nh?ng b?c t??ng màu tr?ng là m?t trong nh?ng y?u t? c?n thi?t ?? b?n ch?n và trang trí cho không gian theo phong cách này. Ch? m?t vài ?i?m nh?n, r?t nh? nhàng t? ch?n g?i, ch?p ?èn hay gi? hoa nh? xinh s? là ch?t xúc tác không th? tuy?t v?i h?n cho không gian ngh? ng?i c?a b?n.

 

nhà ??p

nhà ??p

S?c tr?ng cho pḥng ng? thanh khi?t và nh? nhàng h?n

 

7. Sàn màu g? thân thi?n

?p sàn b?ng g? t? nhiên, hay ?p ?á, ?p g?ch màu g? là nh?ng l?a ch?n ph? bi?n c?a nhi?u gia ch? hi?n nay. Nh?ng b?c t??ng màu tr?ng ?? "t? tin" ?? cùng v?i gam màu g? t? nhiên t?a sáng trong không gian c?a b?n.

 

nhà ??p

nhà ??p

Sàn g? "?n ư" v?i màu tr?ng c?a t??ng nhà


8. Hài ḥa v?i thiên nhiên

Nh?ng b?c t??ng tr?ng là s? l?a ch?n "?úng ??n" cho nh?ng ai mu?n ???c ḥa ḿnh v?i thiên nhiên, ???c g?n g?i v?i thiên nhiên m?i ngày. Hoa c?, cây c?nh cùng ?? n?i th?t g? s? tr? nên n?i b?t h?n khi "h?n ḥ" v?i t??ng màu tr?ng. Bên c?nh ?ó, gam màu tr?ng d? b?t sáng, giúp cây c? thiên nhiên trong nhà luôn t??i t?t, kh?e m?nh.

 

nhà ??p

nhà ??p

Cây c?nh hay hoa t??i trong nhà c?ng r?ng ng?i khi có s? hi?n di?n c?a màu tr?ng