2015-12-30 09:50:13

Nhà ??p cá tính v?i gam màu vàng

Màu vàng là m?t gam màu ??p nh?ng l?i không ph?i là gam màu d? trang trí. Nh?ng g?i ư d??i ?ây s? giúp b?n có thêm ư t??ng ?? trang trí nhà th?t ??p v?i gam màu n?i b?t này.

 

 

Màu vàng là m?t gam màu ??p nh?ng l?i không ph?i là gam màu d? trang trí. Nh?ng g?i ư d??i ?ây s? giúp b?n có thêm ư t??ng ?? trang trí nhà th?t ??p v?i gam màu n?i b?t này.

M?t g?i ư hoàn h?o ?? trang trí nhà v?i màu vàng là k?t h?p nó v?i m?t gam màu trung tính. C?n pḥng này là s? k?t h?p c?a màu vàng v?i gam màu xám nh?t. Chính màu xám ?ă ?óng vai tṛ trung ḥa, làm n?n khi?n nh?ng món n?i th?t màu vàng tr? nên n?i b?t h?n.

 

nhà ??p


Nh?ng m?ng n?i th?t ???c s?n màu xám v?i s?c ??m nh?t khác giúp màu vàng Không b? quá r?c và tr? nên m?m m?i h?n.

B?n nh́n th?y ǵ trong c?n pḥng này? M?t không gian cá tính, m?t s? k?t h?p tuy?t v?i và sáng t?o? Qu? là nh? v?y, c?n pḥng này mang tông tr?m ch? ??o tuy nhiên chính nh? màu vàng c?a g?i và k? trang trí mà n?i này có thêm màu s?c, s?c s?ng.

 

nhà ??p

 K?t h?p v?i nhi?u màu s?c khác nhau nh?ng màu vàng v?n làm t?t vai tṛ ?i?m nh?n c?a ḿnh

Không th? ph? nh?n r?ng màu vàng là m?t gam màu sang tr?ng. N?u b?n mu?n gam màu này n?i b?t và hoàn h?o h?n n?a th́ hăy ??t nó trong m?t không gian ??n s?c. C?n pḥng này có m?t ph?n n?n hoàn h?o v?i b?c t??ng tr?ng kem, nh? v?y b? bàn gh? và rèm màu vàng tr? nên r?c r? h?n. Ph?n ?èn treo nh?n nhá thêm chút ánh kim khi?n không gian càng sang tr?ng.

 

nhà ??p 
S?c vàng k?t h?p v?i màu ??n s?c n?i b?t và sang tr?ng

 

Màu vàng s?c ?? t??i sáng là m?t gam màu vui v? và th? giăn. ? pḥng khách này hai chi?c gh? vàng chính là ?i?m n?i b?t và ?n t??ng nh?t.Nh?ng ô c?a s? to và chi?c th?m k? s?c xanh tr?ng cùng k?t h?p v?i màu vàng mang l?i v? t? nhiên, t??i tr? r?t ??p m?t.

 

nhà ??p
C?n pḥng thêm vui v? ng?t ngào nh? nh?ng chi?c gh? màu vàng

 

Trong pḥng khách xanh - tr?ng này, chi?c gh? t?a màu vàng ch? là m?t v? khách m?i. Tuy nhiên chính s? r?c r? c?a v? khách m?i màu vàng ?ă giúp không gian ti?p khách thêm thú v?.

 

nha dep

 “V? khách m?i” màu vàng giúp pḥng khách này thêm sinh ??ng

S?c ?? t??i t?n c?a màu vàng c?ng ??c bi?t phù h?p ?? s? d?ng trong pḥng c?a tr?. C? th? chi?c gh? ??c sách màu vàng t??i ? góc pḥng k?t h?p cùng v?i chi?c th?m tr?ng trông khi?n không gian d??i ?ây v?a ng?t ngào, v?a d? th??ng.

 

nha dep

S?c vàng t??i t?n ??c bi?t phù h?p v?i pḥng c?a tr?