2015-12-29 14:42:00

M?o trang trí nhà ??p v?i tông màu ??m

S? d?ng màu s?n ??m trong trang trí nhà c?a th??ng mang l?i nét ??p sang tr?ng và sành ?i?u cho toàn b? ngôi nhà c?a b?n.

 

S? d?ng màu s?n ??m trong trang trí nhà c?a th??ng mang l?i nét ??p sang tr?ng và sành ?i?u cho toàn b? ngôi nhà c?a b?n, theo các chuyên viên thi?t k? M?, n?u b?n có ư ??nh “thay áo m?i” cho t? ?m c?a ḿnh b?ng gam màu ??m th́ nên l?u ư ??n các bí quy?t b? ích sau ?ây.

T??ng nhà màu ?? ??m th??ng t?o nhi?u ?n t??ng m?nh m? cho c?n pḥng, nó kích thích tâm tr?ng t??i vui, h?nh phúc và ?i?u ḥa màu s?c cho các v?t trang trí n?i th?t khác r?t t?t.

Do ?ó, khi làm ??p cho ngôi nhà, b?n nên cân nh?c ch?n màu ?? ??m ?? trang trí t??ng nhà nh?m t?o thêm nét hi?n ??i và sành ?i?u cho c?n pḥng c?a ḿnh.

 

 

nha dep

 

 

M?t bí quy?t n?a ?? t?o cho không gian nhà b?n thêm t??i m?i, tràn ng?p ánh sáng v?i tông màu vàng ??m là b?n nên ch?n ph? ki?n trang trí trong nhà có cùng tông màu v?i b?c t??ng.

?ó có th? là nh?ng b? gh? sô pha b?c v?i vàng, ho?c treo thêm tranh ?nh lên t??ng hay trang trí hoa c? nhi?u màu s?c khác nhau ?? làm ?i?m nh?n cho toàn b? ngôi nhà.

 

 

 nhà ??p

 

M?t ?i?u ?áng l?u ư n?a là không ph?i màu s?c ??m nào c?ng ???c khuy?n cáo trang trí trong nhà. Theo các chuyên viên thi?t k? M?, b?c t??ng ???c ph?t s?n màu xanh r?ng núi là s? l?a ch?n hoàn h?o nh?t ?? t?ng thêm nét hài ḥa cho nh?ng v?t d?ng n?i th?t b?ng g?.

 

H?n n?a, tông màu này s? giúp cho không gian nhà b?n thêm mát m?, thoáng ?ăng nh? mang c? “thiên nhiên” vào trong nhà v?y. 

 

 nha dep

 

M?t nguyên t?c b? ích khác khi trang trí nhà c?a là b?n nên s?n t??ng t? tông màu ??m ??n nh?t d?n, nh? v?y s? làm cho c?n pḥng có di?n tích “khiêm t?n” trông r?ng h?n r?t nhi?u. 

Ngoài ra, b?n c?ng không c?n ph?i s?n toàn b? t??ng nhà v?i màu s?c ?a thích. Ch? c?n s? d?ng các v?t d?ng n?i th?t nh? giá ??ng sách, t?, bàn gh?, ?èn, rèm treo c?a s?… có gam màu b?t m?t là có th? làm cho c?n pḥng c?a b?n thêm b?ng sáng.

 

 

nhà ??p