2015-12-22 09:31:18

T́m hi?u các l?i khi s?n t??ng nhà b?ng s?n n??c

Vi?c chu?n b? m?t b? m?t t??ng hoàn h?o tr??c khi s?n là r?t quan tr?ng, quy?t ??nh ??n s? b?n ch?c c?a s?n t??ng. Hăy ki?m tra b? m?t t??ng c?n th?n ?? pḥng tránh các khi?m khuy?t th??ng g?p ?? có m?t b?c t??ng hoàn h?o nh?t.

 

Vi?c chu?n b? m?t b? m?t t??ng hoàn h?o tr??c khi s?n là r?t quan tr?ng, quy?t ??nh ??n s? b?n ch?c c?a s?n t??ng. Hăy ki?m tra b? m?t t??ng c?n th?n ?? pḥng tránh các khi?m khuy?t th??ng g?p ?? có m?t b?c t??ng hoàn h?o nh?t.

1. Màng s?n b? r?: trên b? m?t màng s?n có nh?ng h?t ho?c r?

-  ??i v?i tr??ng h?p có l?n h?t nguyên nhân là do:

+ S?n b? khô trên thành v?t ch?a s?n khi thi công hay do b?i b?n b?n vào.

+ Sau khi thi công l?n tr??c ?ó không r?a th?t s?ch d?ng c? thi công, ?? các v?y s?n sót l?i.

+ V? sinh b? m?t không k?, ?? l?i trên b? m?t nhi?u b?i.

- Tr??ng h?p có l?:

+ Do pha s?n quá loăng ?ă t?o ra nhi?u b?t khí, khi thi công th́ b?t khí n?i lên màng s?n, sau khi khô s? t?o thành l?.

 

 màng s?n b? r?


 2. Màng s?n b? nh?n: sau khi khô màng s?n b? nh?n nheo, s?n sùi, không có ?? m??t

- Nguyên nhân do không ch?n ?úng con l?n thích h?p. Con l?n có lông quá dài s? t?o nên b? m?t có vân l?n, s?n sùi.

- S?n dày quá ho?c s?n không ??u, ch? dày, ch? m?ng làm cho s?n không khô cùng lúc. B? m?t bên ngoài khô tr??c, l?p bên trong v?n ch?a k?p khô nên b? m?t ngoài b? nh?n.

- S?n xong g?p tr?i l?nh, nhi?t ?? gi?m ??t ng?t c?ng làm cho l?p trong khô ch?m và l?p ngoài khô nhanh.

 

màng s?n b? nh?n

 

3. Màu s?n không ??ng nh?t: khi ch? dùng m?t lo?i s?n màu nh?ng không ??u màu

-  Nguyên nhân do không khu?y ??u thùng s?n tr??c khi l?n.

-  Th? thi công không ??u tay.

-  D?ng c? thi công khác nhau.

-  D?m vá không khéo léo.

-  M?i l?n thi công, s?n ???c pha loăng v?i t? l? khác nhau.

 

màng s?n không ??ng nh?t

 

4.  S? ph?n hóa: B? m?t màng s?n có b?t tr?ng

-  Do dùng lo?i s?n r? ti?n, t? l? ch?t t?o màng cao.

-  Tia t? ngo?i và th?i ti?t x?u ?nh h??ng ??n màng s?n.

-  Do pha s?n quá loăng làm gi?m ?? k?t dính c?a s?n.

 

s? ph?n hóa

 

5. Màng s?n b? ph?ng r?p: sau khi s?n khô h́nh thành túi khí trong màng s?n

-  Do b? m?t c?n s?n th??ng xuyên b? ?m ??t.

-  Do thi công trên b? m?t quá ?m.

- ?i?u ki?n thi công không ??m b?o nh? nhi?t ?? th?p, th?i ti?t quá ?m.

- Th?i gian s?n cách l?p quá ng?n.

- ??i v?i s?n dung môi: Do nhi?t ?? quá cao dung môi bay h?i nhanh nên màng s?n ch?a liên k?t.

 

màng s?n b? ph?ng r?p

 

6.  Màng s?n b? bong tróc: có th? tróc m?t ít ho?c tróc toàn b? l?p màng

-  Nguyên nhân do x?a lư b? m?t không t?t, c̣n b?i bám hay các ch?t làm gi?m ?? bám dính nh? d?u, m?, sáp…

-  Thi công không ?úng h? th?ng, không s? d?ng s?n lót.

-  Do màng s?n ?ă b? ph?ng r?p ho?c ph?n hóa.

-  Dùng l?p s?n h? dung môi m?nh h?n h? dung môi c?a l?p s?n tr??c.

-  Thi công d??i ?i?u ki?n s? t?o màng b? c?n tr? nh? nhi?t ?? quá cao ho?c quá th?p ho?c có nhi?u gió làm cho màng s?n bay h?i quá nhanh.

 

màng s?n b? bong tróc

 

7. Màng s?n b? n?t n?: sau khi khô màng s?n xu?t hi?n nh?ng v?t r?n, v?t n?t

-  Do s? d?ng lo?i s?n r? ti?n, ch?t l??ng quá th?p.

-  Pha quá loăng ho?c l?n s?n quá m?ng.

-  Dùng hai l?p s?n có ?? co dăn khác nhau.

-  S? d?ng l?p mastic không ??t ch?t l??ng, d? b? r?n, n?t.

-  K?t c?u v?t c?n s?n y?u nh? móng b? y?u, t??ng b? xé.

8.  Màng s?n b? rêu, m?c: sau khi khô, trên màng s?n có nh?ng ??m, v?t m?c xanh, ?en

-  Do b? m?t c?n s?n b? ?m.

-  S?n lên l?p b? m?t ?ă b? m?c s?n mà không qua x? lư.

-  S?n l?p s?n quá m?ng, ho?c ch? s?n m?t l?p không ?? l??ng ch?t ch?ng m?c c?n thi?t.

-   Dùng s?n n?i th?t ?em s?n ngo?i th?t.

 

màng s?n b? rêu m?c

 

9. Màng s?n b? m?t màu: sau khi khô m?t th?i gian màng s?n b? nh?t màu ho?c m?t h?n màu

-  Do màng s?n b? phân h?y d??i tác d?ng c?a tia t? ngo?i và nhi?t ?? cao.

-  Dùng s?n n?i th?t ?em s?n cho ngo?i th?t.

-  B? cháy do ki?m hóa v́ không dùng l?p s?n lót ch?ng ki?m

-  Dùng màu không phù h?p v?i m?c ?ích ng??i s? d?ng.

 

màng s?n b? m?t màu

 

10. Màng s?n b? cháy ki?m: màng s?n b? m?t màu, có nh?ng ??m loang

-  Do ?? ki?m c?a h?, v?a quá cao t?n công vào l?p màng s?n, làm suy y?u ch?t k?t dính, d?n ??n m?t màu và xu?ng c?p toàn b? màng s?n.

-   Do l?p h?, v?a quá t??i ho?c l?p mastic có ?? ki?m cao.

-   Không dùng l?p son lót ch?ng ki?m.

11. Màng s?n b? mu?i hóa: b? m?t màng s?n có m?t l?p ch?t tr?ng nh? mu?i, th??ng g?p nh?t là s?n màu ??m

-   Do thi công trên b? m?t t??ng m?i và ?m.

-   S? h́nh thành mu?i canxi CaCO3 do ?m và m?a ??ng l?i trên b? m?t màng s?n.

 

 

 

màng s?n b? mu?i hóa

 

12. Màng s?n b? xà pḥng hóa: b? m?t màng s?n b? nh?t và bi?n màu, th??ng x?y ra ? s?n dung môi

-   Do h? v?a m?i có ?? ki?m cao ph?n ?ng v?i s?n.

-   Do xà pḥng ho?c ki?m ??ng l?i trên màng s?n m?t th?i gian dài.

 

 

màng s?n b? xà pḥng hóa

 

13.  Màng s?n b? l?ch màu: khi d?m vá b? l?ch màu

-   Do s? d?ng s?n khác màu ?? d?m vá.

-   Không s? d?ng l?p s?n lót ho?c l?p s?n lót không ??u màu.

-   S? d?ng d?ng c? thi công khác nhau ?? d?m vá.

-   Nhi?t ?? khi d?m vá khác v?i khi s?n các l?p s?n tr??c.

-   Ng??i thi công có tay ngh? kém.

14. Màng s?n có ?? ph? kém: b? m?t màng s?n không che ph? h?t l?p n?n.

-    Do pha s?n quá loăng.

-    S? d?ng lo?i s?n r? ti?n.

-    Gia công không ?úng theo quy tŕnh.

-    Tay ngh? thi côn l?n không ??u.

15. Màng s?n b? ch?y: b? m?t màng s?n không b?ng ph?ng

-    Do v? sinh b? m?t màng s?n không k?, c̣n sót l?i nhi?u b?i c?a l?p mastic.

-     Pha s?n quá loăng.

-     Tay ngh? thi công kém.

 

màng s?n b? ch?y

 

 Màu s?c c?a b?c t??ng có th? ?em l?i ?i?u k? di?u cho c?n nhà b?n, t?o h?ng kh?i và s?c s?ng sau nh?ng b?n b? lo toan cu?c s?ng. V́ th? c?n ph?i c?n tr?ng khi s?n t??ng ?? tránh x?y ra nh?ng l?i nêu trên gây m?t th?m m? cho c?n nhà b?n.