2016-01-19 13:08:48

Cách s? d?ng c? l?n trang trí

V?i nh?ng ho?a ti?t t? c? ?i?n cho ??n hi?n ??i c?a c? l?n trang trí Thanh B́nh, b?n có th? d? dàng làm m?i mo?i b?c t??ng trong nha? b?ng tri? sáng t?o c?a ḿnh.


V?i nh?ng ho?a ti?t t? c? ?i?n cho ??n hi?n ??i c?a c? l?n trang trí Thanh B́nh, b?n có th? d? dàng làm m?i mo?i b?c t??ng trong nha? b?ng tri? sáng t?o c?a ḿnh.

 

l?n hoa v?n ?ng l?n hoa v?n

 

Hi?n t?i, doanh nghi?p Thanh B́nh ?ang cung c?p ra th? tr??ng h?n 120 ?ng l?n ho?a ti?t khác nhau, có th? k?t h?p v?i t?t c? các lo?i s?n ?? khách hàng tho?i mái l?a ch?n hoa v?n va? màu s?c riêng cho ḿnh. M?t l?i th? c?a c? l?n trang trí so v?i gi?y dán t??ng là chúng có th? b?o qu?n và s? d?ng v?nh c?u mà giá c? không khác nhau nhi?u, ba?n co? thê? mua nhiê?u hoa v?n kha?c nhau ?ê? thay ?ô?i phù h?p v?i nhi?u không gian khác nhau.

 

l?n hoa v?n


Chu?n b? b? m?t t??ng c?n trang trí

??u tiên, b?n nên dùng b?ng keo dán t??ng dán nh?ng m?ng t??ng giao v?i tr?n nhà và sàn nha?, ?? tránh b? lem s?n lên b? m?t tr?n hay sàn. Ngoài ra, b?n c?ng nên g? nh?ng miê?ng ?p ?i?n, công t?c ?i?n ?? chúng không b? lem s?n.

 

S?N NHÀ

 

N?u ?ây là l?n ??u tiên b?n s? d?ng c? l?n trang trí c?a Thanh B́nh, ba?n nên th??c tâ?p s?n tr???c trên nh??ng tâ?m bi?a c??ng l??n, ho??c trên nh??ng b??c t???ng cu? mà b?n ?ang mu?n trang trí l?i. B?n không nh?t thi?t ph?i làm m?t cách thu?n th?c và chính xác m?t cách tuy?t ??i, c? l?n trang trí c?a Thanh B́nh s? giúp b?n hoàn thành công vi?c m?t cách hoàn h?o và d? dàng nh?t. Sau khi b?n ?ă làm quen v?i công vi?c r?i, hăy ph? mô?t l?p s?n n?n lên b?c t??ng b?n dùng th?c t?p ?? che l?p ph?n ho?a ti?t th? nghi?m, r?i dùng c? l?n trang trí ?? hoàn thi?n tác ph?m c?a ḿnh.

 

l?n hoa v?n


M?t ?i?u quan tr?ng b?n c?n ph?i l?u ư khi l?n h?a ti?t trên t??ng là ch? dùng lo?i s?n không có d?u bóng ?? s?n có th? khô ngay l?p t?c trên t??ng va? không b? lem.


Chu?n b? c? l?n
B??c ??u tiên, b?n nên l?p ?ng ho?a ti?t va?o phâ?n khay ???ng s?n trên thân s?t, ki?m tra xem chúng có th? xoay chuyê?n mô?t ca?ch dê? da?ng hay không. M?t s? ?ng ho?a ti?t có th? ???c thi?t k? dài h?n hay ng?n h?n tiêu chu?n c?a thân s?t 1 chút (do thi?t k? c?a t??ng ho?a ti?t). N?u b?n g?p tr??ng h?p trên, ha?y ch?nh l?i nh?ng con ?c (bát) trên thanh s?t ?? chúng gi? ?ng l?n v?a v?n nhâ?t. Ki?m tra l?i n?u ba?n ca?m nhâ?n ?ng l?n xoay tho?i mái là ???c.

 

l?n hoa v?n


Hăy ch?c ch?n r?ng khay ??ng s?n và 2 ?ng ti?p s?n ???c v? sinh s?ch s? ph?n s?n c? và ???c b?o qu?n th?t khô ráo tr??c khi s? d?ng. L?u ư khi ?? s?n vào khay, ch? ?? ng?p 2/3 ?ng ti?p s?n d??i ?? l??ng s?n ??m b?o v?a ??, không b? thi?u d?n ??n vi?c ti?p s?n không ??u lên b? m?t ?ng l?n h?a ti?t và không b? d? d?n ??n vi?c ô?ng l?n nha? s?n nhiê?u khiê?n s?n bi? lem. Khi c?n, b?n luôn có th? ?? thêm s?n vào khay.

 

B?t ??u trang trí không gian c?a b?n
Sau khi ?ă ?? s?n vào khay và gia c? ch?c ch??n ?ng l?n h?a ti?t, b?n dùng tay l?n ?ng trang trí ?? l?p s?n ???c ph? ??u lên b? m?t. V?y là b?n ?ă s?n sàng ?? ta?o ra kiê?t ta?c cho riêng mi?nh rô?i ?â?y.

 

l?n hoa v?n


?? t?o 1 b??c t??ng trang trí b?ng nh?ng ho?a ti?t hoàn h?o nh?t, hăy ?ánh d?u 2 ?i?m (th??ng là ‘+’(c?ng) và ‘-’(tr?)) ??i ngh?ch nhau trên b? m?t c?a ?ng l?n ho?a ti?t. B?t ??u t? phía d??i cùng bên ph?i c?a b??c t???ng, xoay ?ng l?n v? ?i?m ‘+’ (c?ng), t? t? l?n lên trên cùng. ? ???ng l?n th? 2, xoay ?ng l?n v? ?i?m ‘-’ (tr?), và l?n 1 ???ng c?ng t? d??i lên trên. Vi?c phân ??nh ?i?m ‘+’ (c?ng) và ‘-’ (tr?) theo nh?ng ???ng l?n ch??n và l? s? giúp cho b?c t??ng c?a b?n có nh?ng ho?a ti?t l?p la?i mô?t cách hoàn h?o.

 

l?n hoa v?n

 

Nh?ng l?u ư khi s?n
• Luôn b?t ??u t? d??i lên trên, t? pha?i sang trái.
• C?m c? l?n trên t??ng theo góc 45 ??, dùng l?c nh? v?a ph?i – l?n ch?m t? t? lên. B?n nên chú ư ki?m soát ??u l?c t́ c? lên t??ng, tránh b? lem lu?c, ch? ??m ch? nh?t.
• ???ng l?n ti?p theo nên có 1 kho?ng cách khoa?ng 1 hay 2 cm so v?i me?p trái c?a ???ng l?n tr??c – ?ê? ho?a ti?t trông ??u h?n, không b? trùng l??p lên nhau.

 

l?n hoa v?n


• Hăy chú ư n?p s?n lên ?ng gi? s?n ??u ?? tránh s?n b? nh?t gi?a ch?ng. Ch? dùng l?c ??u, v?a ph?i khi l?n ?? tránh vi?c gi?a nh?ng ???ng s?n có ?? ??m nh?t khác nhau.
• Trong tr??ng h?p c? l?n b? thi?u s?n gi?a ch?ng, ha?y ?ánh d?u l?i ki?m k?t thúc trên t???ng và ?i?m k?t thúc trên ph?n ?ng h?a ti?t. Sau khi n?p s?n, hăy xoay ?ng ho?a ti?t v? ?i?m ?ánh d?u và ti?p t?c t?i v? trí c? trên t??ng.

 

l?n hoa v?n


• Trong tr??ng h?p ???ng s?n cu?i cùng quá nh? so v?i ?? r?ng c?a c? l?n, b?n hăy b? qua chúng va? làm mô?t b?c t??ng khác. Khi s?n ?ă khô, hăy dùng mô?t mi?ng báo che ph?n ?ă s?n, dùng c? l?n trên m?ng t??ng c̣n sót l?i, v?y la? b?n ?ă hoàn thi?n mô?t b?c t??ng ??y nh?ng h?a ti?t ??p r?i ?ó.

 

H??ng d?n s? d?ng C? l?n hoa v?n Thanh B́nh

 

Cách v? sinh c? l?n trang trí
Sau khi xong vi?c, hăy ?? nh?ng ph?n s?n th?a trong khay ra ngoài r?i tháo ph?n ?ng h?a ti?t và 2 ?ng ti?p s?n ra kh?i ph?n khay. Vê? sinh t?t c? b??ng n???c xa? bông â?m ngay sau khi s?? du?ng, ba?n nên câ?n thâ?n khi làm s?ch nh??ng chô?t ?? gi??a. Ba?n không nên ngâm ô?ng ho?a tiê?t trong n???c qua? lâu, sau khi vê? sinh b??ng n???c xa? bông â?m, ba?n nhu?ng s? qua n???c th???ng, rô?i kiê?m mô?t miê?ng va?i ???t tâ?t ca? lo?i ô?ng lên ?o? cho khô. Ba?n du?ng mô?t tâ?m kh?n cu? ?ê? bo?c ba?o qua?n ô?ng ho?a tiê?t, không nên ?ê? vâ?t n?ng ?e? lên chu?ng.